Diagnosi amb Coeducacció

Com ja sabeu l’escola ha començat un projecte per a re-pensar el pati, els espais, les relacions, el que allà hi passa i sobretot el que hi aprenem! L’objectiu final és poder fer canvis tant físics com de gestió i normativa que afavoreixin unes relacions més igualitàries i possibilitin la diversitat d’experiències i vivències.
 
Per a fer-ho possible hem començat la feina pel prinicpi: observant què hi passa al nostre pati. Per això s’ha fet una diagnosi participativa en la que monitores i monitors de menjador, infants, mestres i  han posat la mirada al pati, recollint informació sobre el que hi passa: ocupació, activitats, materials i conflictes, són algunes de les coses que s’han observat i analitzat.
 
Els resultats d’aquestes observacions han estat retornats al claustre i també a les famílies. Des d’aquí hem començat a reflexionar i a esboçar les primeres línies sobre cap a on haurien d’anar els canvis a fer, així com també ens ha permès identificar potencialitats i d’altres coses que estan funcionant amb bons resultats.
 
El grup motor està composat per famílies, mestres i persones de l’equip de menjador. L’objectiu de la trobada amb el grup motor és poder donar resposta a les diferents problemàtiques identificades, assenyalant les estratègies a seguir, estratègies que s’han de traduir en accions concretes. Aquestes accions concretes es desenvoluparan des de diversos nivells i implicaran diferents formes de participació. En aquest sentit es proposaran accions de tipus físic (canvis més a nivell d’infraestructura), canvis a nivell de gestió, organització i normativa, amb els quals hi tindran un paper fonamental tant el claustre, com l’equip de menjador i els infants, i finalment una part corresponent al treball a l’aula, és a dir, la manera en com s’acompanyarà als infants i es treballarà de cara als canvis desitjats en base a les reflexions pedagògiques sorgides dels debats realitzats. En aquest darrer nivell, serà el claustre qui hi tindrà un paper més rellevant.