Comissió d’Obres

La comissió d’obres neix de la necessitat d’ajudar a l’escola en la millora de les instal·lacions, detectant els punts conflictius i consensuant les possibles solucions, i alhora donar suport a la direcció del centre davant del Consorci i l’Ajuntament.

Objectius

La millora de les instal·lacions de l’escola.

Qui en forma part

Montse Solano, Marc Gatius

Què fa

– Detecta les mancances de les instal·lacions de l’escola.
– Canalitza les queixes i suggeriments de les famílies en quant a les instal·lacions de l’escola.
– Realitza la gestió i seguiment necessari per aconseguir resoldre les incidències detectades.

Forma de contacte

Us podeu posar en contacte amb la comissió a través del correu electrònic: obres.practiques.afa@gmail.com