Comissió Menjador i Temps del Migdia

La Comissió Menjador i Temps del Migdia fa dues tasques principals. Per una banda, analitzar i millorar els menús proposats per l’empresa que s’encarrega de gestionar tot el servei de menjador. I, per altra banda, fer el seguiment de les activitats educatives del migdia.

Objetius

La comissió de menjador i temps del migdia és la responsable de fer el seguiment dels menús proposats per 7 i Tria, l’empresa que s’encarrega actualment de gestionar tot el servei de menjador, així com d’elevar-ne propostes de millora. També dona suport i analitza les activitats educatives del migdia.

Qui en forma part

Verónica Strukelj, Azahara García, Laura Ribes, Judith Casanelles i Sandra Ureta

Què fa

Pel que fa a l’alimentació

 • Revisió i anàlisi dels menús proposats per l’empresa de menjador.
 • Presentació d’informes d’avaluació dels menús i dels canvis i propostes de millora, si s’escau.
 • Seguiment de l’acompliment dels menús definitius.
 • Proposar i canalitzar propostes relatives a l’alimentació sana i responsable amb el medi ambient.

Pel que fa a les activitats del migdia

 • Vetllar que les activitats educatives i de lleure propostes per l’empresa es duguin a terme.
 • Supervisió de l’espai del migdia mitjançant visites periòdiques al menjador (mínim dos cops al any).

Pel que fa a la comunicació

 • Proposar i portar a terme les portes obertes del menjador per petició de les famílies. Avaluar les jornades de portes obertes i fer-ne les propostes de millora adients.
 • Vetllar perquè els impresos i la documentació del menjador i espai del migdia arribi a la Comissió de Comunicació per poder informar a les famílies a través de la Web de l’AFA.
 • Recollir, canalitzar i resoldre, en la mesura que ens pertoca, les queixes i suggeriments que ens arriben.
 • Mantenir comunicació permanent amb la coordinadora de Menjador, per qualsevol qüestió que sorgeixi dins l’espai del migdia.
 • Mantenir comunicació amb el cap de cuina per qualsevol qüestió que sorgeixi dins del menjador.

Reunions periòdiques amb l’AFA

 • Reunions periòdiques amb la Comissió de menjador del Consell Escolar on s’organitza i s’aproven els acords sobre el menjador i l’espai del migdia (una per cada trimestre i una al final del curs escolar).

Forma de contacte

Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: menjador.practiques.afa@gmail.com

 

Documents compartits