Comissió de Benvinguda

Dibuixpati

La comissió desenvolupa el projecte “Un pati de possibilitats», essent aquest un projecte de millora del pati dels alumnes dels cicles superiors.

El projecte consisteix en promoure nous i diferents usos del pati i d’altres racons com a espais de joc que fomentin la coeducació, el respecte i la convivència entre infants i la comunitat educativa en general.

Es vol actuar al pati en base a un procés de reflexió i creació entorn de l’ús del pati des d’una perspectiva de gènere, multicultural, ambientalment sostenible i que englobi el pati com un espai d’esbarjo, que permeti realitzar activitats extraescolars en diferents àmbits i obert també a les necessitats dels infants del barri.

Objectius

L’objectiu general del projecte és el de redefinir i transformar l’espai del pati, amb la voluntat de dotar-lo dels recursos adequats i suficients que facilitin el joc multicultural i co-educatiu, i que enriqueixin l’experiència de l’aprenentatge dels infants.

En aquest marc general, altres objectius específics que es pretenen assolir serien:

– Millorar, rendibilitzar i optimitzar l’espai de joc de l’escola.

– Concebre el pati com un espai més verd, més sostenible i natural.

– Promoure la participació activa de l’alumnat en la millora de la seva escola, fomentant al mateix temps la lliure experimentació, l’afany d’investigació i l’aprenentatge autònom dels alumnes.

– Diversificar les propostes de joc a l’hora de l’esbarjo, diversificant espais per enriquir les possibilitats del joc lliure, creatiu i cooperatiu, i evitar el joc sexista i dominant.

Aquesta transformació de l’espai dependrà de la participació activa dels diferents col·lectius implicats: els i les docents, els infants i les famílies.

Qui en forma part

Mertxe García Delgado, Ainhoa Mata Pérez, Miquel Àngel Cordero Montalbán, Isabel Lasunción Ascanio, Laia Oliver Aparici, Marc Gatius Yuste.

Què fa

Totes aquelles gestions derivades de la millora de les possibilitats de joc del pati.

Forma de contacte

Us podeu posar en contacte amb la comissió a través del correu electrònic: pati.practiques.afa@gmail.com